Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων»

teiΠρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Π.Μ.Σ. στην «Ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
(Βάσει ΦΕΚ 363/16-3-2015/τεύχοςΒ’)
To Τμήμα των Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα και το University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φοιτητών στον τρίτο κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων» (M.Sc.-Master of Science in Analysis and Control of Food Products), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:
Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ανάλυση και τον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Τα δικαιολογητικά εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) είναι:
Αίτηση συμπληρωμένη (http://grad-food.teiwm.gr, ).
Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες.
Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
Σύνολο 3.500€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 900€ κατά την εγγραφή στα τρία πρώτα εξάμηνα, και 800€ κατά την ανανέωση εγγραφής τελευταίο τέταρτο εξάμηνο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:
Τα μαθήματα που διδάσκονται από Έλληνες καθηγητές θα διδάσκονται σε δύο εργάσιμες ημέρες, με δυνατότητα διδασκαλίας και Σάββατο εάν κριθεί απαραίτητο. Τα μαθήματα που διδάσκονται από τους καθηγητές της αλλοδαπής θα διδαχθούν σε ολοκληρωμένο εβδομαδιαίο απογευματινό πρόγραμμα.

Διάρκεια σπουδών:
Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα (3 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 17-7-2017 μέχρι και την Δευτέρα 11-9-2017 στην Γραμματεία του Προγράμματος στη Φλώρινα, με την ένδειξη για το ΜΠΣ στην Ανάλυση και τον Ποιοτικό έλεγχο Τροφίμων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
Ώρες: 09:00 – 13:00
Τηλ: 23850 54610 (κα Κωνσταντινίδου Άννα)
e-mail: grad-food@teiwm.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα .

Επιλογή Εισακτέων:
Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι:
Bαθμός πτυχίου (70%).
Καλή γνώση της Αγγλικής: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, και η οποία αποδεικνύεται νομίμως (μέγιστο 5 έτη) (10%).
Προσωπική συνέντευξη (20%)
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΜΠΣ.

Αριθμός Εισακτέων:

Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί με τις αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής οι πρώτοι μέχρι τον αριθμό 25 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0,00-10,00. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Το πρόγραμμα δύναται να λειτουργήσει με κατώτατο όριο 15 φοιτητών.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση