Ad image

Προγραμματισμένες Διακοπές Ηλεκτροδότησης σε ΤΚ του δήμου Αμυνταίου

Åéêüíåò áðü ôï ÌÜôé, ìéá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðõñêáãßá. Óõíåñãåßï ôçò ÄÅÇ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ.
adbanner