Προκήρυξη θέσης στην Ένωση Φυλής Φλώρινας

Προκήρυξη θέσης στην Ένωση Φυλής Φλώρινας (Προβάτων)

Η Ένωση Φυλής Φλώρινας (Προβάτων) προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015
(Α΄/176), για την κάλυψη αναγκών της Ένωσης στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09062016 ΥΑ (ΦΕΚ
1994/Β΄/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06- 04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής
Γνώση ξένης γλώσσας
Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση efyflorinas@outlook.com προκειμένου να τους αποσταλεί το έντυπο της αίτησης
που χρειάζεται να υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα- δικαιολογητικά.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση