Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων φορέων για την Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Ιουνίου, 2011

Τους Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων και συγκεκριμένα Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ιδίως:
Σωματεία
Ιδρύματα
Εταιρίες Αστικού Δικαίου
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους
Επαγγελματικές Ενώσεις,
ΚΑΛΕΙ ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων πόρων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Ε. Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα για την Πράξη Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω «προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με ενδεικτικό διατιθέμενο προϋπολογισμό 6.562.500,00 €
Η ανωτέρω Πράξη, έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιούχους, μέσω της πρόσληψης ατόμων (εφεξής ωφελούμενοι/ες), για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς.
Η πράξη υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους, η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες). Η πράξη δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των συμπραττόντων φορέων, στο πεδίο που θα υλοποιηθεί η πράξη.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που θα καταρτισθεί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258).
Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το φορέα περιεχόμενο της πράξης , το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.
Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι:
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.
Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούνσε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.