Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Ιανουαρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Ο Δήμος Πρεσπών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασίας «περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη και φροντίδα ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» στις
δημοτικές ενότητες του Δήμου Πρεσπών προκειμένου να αντιμετωπιστεί και επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα των ανεπιτήρητων ζώων και ιδιαίτερα των
βοοειδών ελευθέρας βοσκής.

Ο Δήμος Πρεσπών αφενός δεν διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές για να προβεί με ίδια μέσα στην περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη,
διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και αφετέρου δεν διαθέτει ούτε μπορεί να προσλάβει το απαραίτητο εξειδικευμένο
προσωπικό (όπως ο νόμος ορίζει) θα πρέπει να ανατεθεί η υπηρεσία περισυλλογής και σταυλισμού των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων σε ιδιώτη.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με διαπραγμάτευση και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας σταυλικής εγκατάστασης και εμπειρία στην περισυλλογή και φροντίδα παραγωγικών ζώων.

Ο ανάδοχος θα αμείβεται με ένα ποσό για κάθε ζώο που συλλέγεται και μεταφέρεται στην εγκατάστασή του, και με ημερήσια αμοιβή για κάθε ημέρα
φύλαξης και φροντίδας του ανεπιτήρητου ζώου. Θα αμείβεται επίσης για κάθε ζώο που θα μεταφέρεται στο σφαγείο.

Μετά την παρέλευση των δέκα ημερών πού προβλέπονται σύμφωνα με την νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ζώων, αυτά θα
οδηγούνται στο σφαγείο και τα προϊόντα της σφαγής θα εκποιούνται ή θα διατίθενται στους άπορους του Δήμου.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες αυτές μέχρι την 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

TAGGED: Πρέσπες,