Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Καστοριάς.

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Μαΐου, 2020

Η Π.Ε. Καστοριάς προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας και έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας, με διάρκεια σύμβασης ένα έτος από την υπογραφή των συμβάσεων. Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αποτελούν διακριτά τμήματα και φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α Αιτούμενη υπηρεσία Ώρες απασχόλησης ετησίως Συνολική εκτιμώμενη Αξία με Φ.Π.Α.
1 Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας 75 ώρες 2.625,00€
2 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 75 ώρες 2.625,00€
Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς ανέρχεται στους 114 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Γ και 9 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Β, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.250,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 08/05/2020 και ώρα 11:00π.μ. στο πρωτόκολλο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς, γραφείο 5, 2ος όροφος. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) οι φάκελοι των προσφορών θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 11:30π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, όπως ισχύει.

Κοινοποιήστε
fb-share-iconTweet
Σχετικά άρθρα:
Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»,προϋπ. 74.000€
Aνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο « Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς » προϋπολογισμό 88.000€
Πρόσκληση Συμμετοχής Μελισσοκόμων δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για την Διευκόλυνση των μετακινήσεων» & 3.2 «οικονομική ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας».
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου « Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης ».
Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς για το Κομφούζιο

TAGGED: Εργασία, Καστοριά,