Προσλήψεις 418 οπλιτών στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας ενημερώνει  ότι με 458 οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) θα ενισχυθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆)
258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων)
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο 3 ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων 3 ετών.

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13 Νοεμβρίου 2020.

Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Δείτε εδώ την προκήρυξη για τις 258 θέσεις

Δείτε εδώ την προκήρυξη για τις 160 θέσεις

Pin It

Αφήστε μια απάντηση