Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας

Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας προκήρυξε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ακρόπολης και τμήματος του Νότιου Πλατώματος Ελληνιστικής πόλης Πετρών Αμυνταίου», που υλοποιείται με Αρχαιολογική Αυτεπιστασία, στο πλαίσιο της ομώνυμης ενταγμένης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5032645 στο ΕΠ «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υπέργου.

1 Άτομο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση
και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

3 Άτομα ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

1 Άτομο ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση στη χρήση GIS

1 Άτομο Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (1ηςκατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων) με εξειδίκευση στην συντήρηση κεραμικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων

1 Άτομο ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας

5 Άτομα ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αναστηλωτικές εργασίες

15 Άτομα ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’/75/2020), με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efaflo@culture.gr και κατ΄ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδηροδρομικού σταθμού 8 – 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 27-04-2020 έως 04-05- 2020.

ΠΡΟΚΎΡΗΞΗ

Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση