Προσλήψεις στον δήμο Αμυνταίου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους»

Προσλήψεις στον δήμο Αμυνταίου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους»

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισµού του ∆ήµου Αµυνταίου ως φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ήµο Αµυνταίου, για την περίοδο 2019- 2020 µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, θα προσλάβει ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 26/02/2020, έως και τις 09/03/2020, (εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αµυνταίου (4ος Όροφος του ∆ηµαρχείου Αµυνταίου). Πληροφορίες ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στο τηλ. 2386350165.

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά

1. Αίτηση (Χορηγείτε από τον Φορέα)

2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.

5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.

8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία

 

Προκήρυξη Αθληση για ολους Αμυνταιο

Pin It

Αφήστε μια απάντηση