Πρόσληψη και τοποθέτηση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε σχολικές μονάδες του Δ. Φλώρινας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωστοποιεί την πρόσληψη και τοποθέτηση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φλώρινας από 11/09/2020 έως 30/06/2021.

Όλοι οι κατωτέρω , θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία, την ημερομηνία έναρξης της σύμβασής τους και να αναλάβουν υπηρεσία.

Σε περίπτωση αναμόρφωσης των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ελέγχου της υπηρεσίας, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δε δικαιούνται πρόσληψη βάσει της νέας κατάταξης.

Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Οι προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίσταται για το υπόλοιπο διάστημα, με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Μετά τη λήξη της παραπάνω χρονικής διάρκειας της απόφασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και οι ανωτέρω αποχωρούν από την υπηρεσία χωρίς καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή.

Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές με τη λήξη του ανώτατου χρονικού ορίου απασχόλησης

Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης ενδέχεται να υπάρξουν μετακινήσεις.

δείτε τα ονόματα:

Πρόσληψη και τοποθέτηση προσωπικού σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φλώρινας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση