Πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη της κατασκευής καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη της κατασκευής και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με προϋπολογισμό έργου 372.000,00 € .

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24-12-2019, εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τον τίτλο : «Κατασκευή και εξοπλισμός, εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας», ύψους 372.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Κατόπιν τούτου και στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 42256/3-6-2019 πρόσκλησης Χ (ΑΔΑ: 66Δ14655ΧΘ-ΧΒΣ), με την οποία καλούνταν οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών να υποβάλλουν προτάσεις στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ο Δήμος Εορδαίας υπέβαλλε αίτημα χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας».

Τέλος να σημειωθεί ότι ήδη έχει συντελεσθεί η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης, με το σχετικό Τεχνικό Δελτίο και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτεί η ως άνω πρόσκληση, ενώ επίκειται στο προσεχές διάστημα η σύνταξη και η υποβολή των τευχών της μελέτης για το έργο-προμήθεια.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση