Προθεσμίες εγγραφών στο ΙΕΚ Φλώρινας

Προθεσμίες Εγγραφών
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι του ΙΕΚ Φλώρινας ( τα ονόματα ανακοινώθηκαν στο site του ΙΕΚ), να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 14-09-2017 μέχρι τις 19:30 μ.μ., στο ΔΙΕΚ Φλώρινας για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι τo ωράριο λειτουργίας είναι 11:30-19:30. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2385045015-2385045401.
Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.
Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ Φλώρινας οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr
Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.
Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Pin It

Αφήστε μια απάντηση