Σύλλογος Περιβάλλοντος Πολιτισμού & Ποιότητας Ζωής – Πληττομένων

Ο Σύλλογός μας παρών στην νεοσύστατη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας

Μία νέα επιτροπή έφερε ο «Καλλικράτης» και αφορά την διαβούλευση  επί θεμάτων που αφορούν τον Δήμο Φλώρινας και την υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένας νέος θεσμός στους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων, καθώς και απλοί δημότες.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας, ορίστηκε από τον Δήμαρχο, ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Σταυρίδης.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης α)Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα τεχνικά προγράμματα του Δήμου. β)Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο. γ)Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ)Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του άρθρου 76, όπως και στη Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης του άρθρου 176 του «Καλλικράτη», με σχεδόν ίδιες αρμοδιότητες για όλη τη Περιφέρεια, δόθηκαν οι αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), με την μόνη ουσιώδη διαφορά ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν εκλέγεται από τα μέλη της όπως στην ΟΚΕ, αλλά ορίζεται από το νόμο ως Πρόεδρος ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος, που αυτός ορίσει.

Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Πολιτισμού & Ποιότητας Ζωής – Πληττομένων Βεύης θεωρώντας ότι πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στα κοινωνικό – πολιτικά δρώμενα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας, ενόψει μάλιστα και των γεγονότων που κατέστησαν την περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βεύης επίκεντρο ενεργειακών εξελίξεων για τη χώρα, συμμετέχει στην Επιτροπή με τακτικό μέλος τον Γενικό Γραμματέα Αναστάσιο Τσορλίνη και αναπληρωματικό μέλος την Αντιπρόεδρο Κωνσταντίνα Άμπα.

Η πρώτη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Αριθμός Πρόσκλησης 1 – Αριθμ. Πρωτ. 9 Γραφείου Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης) θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18-3-2011 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση και συζήτηση επί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

2. Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2011.

3. Διαβούλευση επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2011.

Ελπίζουμε, ότι η νεοσύστατη Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας θα λειτουργήσει σε πλήρως δημοκρατικά πλαίσια και η Δημοτική Αρχή θα λαμβάνει υπόψη ακόμη και τις πιο καινοτόμες προτάσεις, που είναι βέβαιο πως θα προτείνει ο Σύλλογός μας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση