Συνεδριάζει απόψε (27-03) το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει απόψε (27-03)το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου 27 Μαρτίου 2019 στις 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.
2. ΄Εγκριση της με αριθμό 28/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Έκπτωση επί της κατανάλωσης που αφορά νέες συνδέσεις καταναλωτών με το δίκτυο της Τ/Θ».
3. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας Δήμου Αμυνταίου.
4. Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων
5. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα».

6. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ» .
7. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής Οδού Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου».

8. Κλήρωση Μελών Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄Διαμόρφωση – Συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου΄.
9. ΄Εγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “ Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος”.
10. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις Δημοτικών Κοιμη
τηρίων Δήμου Αμυνταίου».
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για μεταφορά ( αλλαγή θέσης ) από τον τομέα βιομηχανικών προϊόντων στον τομέα αγροδιατροφικών προϊόντων της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ.»
12. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2019 – 2020”, προϋπολογισμού 415.574,08 €.
13. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου».

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδίου μετά από την 4051/13-03-2019 αίτηση του μισθωτή.
15. Ακύρωση της με αριθμό 92/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την δημοπράτηση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.

17. Τροποποίηση της με αριθ. 91/2019 απόφασης Δ.Σ. Αμυνταίου για την απευθείας εκμίσθωση της συστάδας 7α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας.
19. Παραχώρηση χρήσης ισόγειου κτιρίου «Παλιό Τυροκομείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαρικού στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Βαρικού.
20. Τροποποίηση της με αριθ. 332/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου»
21. Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού.

22. Οικονομική ενίσχυση άπορης οικογένειας.
23. Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε δημότη στην Τ.Κ. Λεχόβου
24. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε καταναλωτή στην Τ.Κ Αμυνταίου
25. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

26. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.
27. Μετάβαση αιρετών στην Αθήνα.

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
29. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
30. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση