Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου τα θέματα

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 36587/10-06-2021 (Β’ 2476), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Συναίνεση Δήμου Αμυνταίου για χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής, για ανεύρεση θησαυρού στην Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονα. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 2. Ανάκληση της αριθ. 149/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί μετασχηματισμού Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. και συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 3. Χρηματοδότηση έργου παραγωγής θερμικής ενέργειας στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 4. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2021, του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 5. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Αμυνταίου για το έργο με τίτλο «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Αμυνταίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθ. 152/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ. αριθ. πρωτ. 8031/26-05-2021 αίτησης  του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, σύμφωνα με την αριθ. 157/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 12. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 13. Ανάκληση των αριθ. 232/2020 και 233/2020 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου σχετικά με συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00€. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 14. Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 30.000,00€. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση