Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Δεκεμβρίου, 2022

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας  θα γίνει την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου

74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5

& αριθμ ; 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και

παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ). για λήψη

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Εορδαίας έτους 2023

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2023.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2023.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Γνωμοδότηση ή μη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου

:«Φωτοβολταϊκός Σταθμός, ισχύος 40MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «Μονοπάτι»

Δ.Ε. Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης επισκευής οχημάτων Δήμου και

προμήθειας ανταλλακτικών οικ. έτους 2023.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Α-θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Κυριάκος Αντωνιάδης.

7. Έγκριση απόφασης ΔΕΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Λήψη απόφασης χορήγησης θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους αδειούχους

πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Αννα Καιδου

 1. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Ένταξη του Δήμου στις υπηρεσίες Μαζικών Πληρωμών – Έγκριση υπογραφής της σύμβασης

στο σύστημα Ηλεκτρονικών πληρωμών e-pps με την τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και εξουσιοδότηση

της ειδικής ταμίας του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Απ' ευθείας εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος Ολυμπιάδος.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της

Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

TAGGED: Πτολεμαΐδα,