Τα θέματα της 10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 26 Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αιτήματος κήρυξης της περιοχής Τ.Κ. Βαλτονέρων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
2. Ανάκληση των αριθ. 115/2017 και 220/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση και επ΄ αόριστον, του Παλαιού Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμπραξη του Δήμου Αμυνταίου με τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ) στο πλαίσιο στην πρόσκληση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020», συγκεκριμένα στην Δράση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Πράσινου Ταμείου, σε σύμπραξη). – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Φιλώτας Δ. Αμυνταίου για τους σκοπούς της δράσης «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες». – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
5. 3η Επέκταση χρόνου λειτουργίας Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

6. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2021. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθ. 80/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
8. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 81/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

9. Τροποποίηση της αριθ. 432/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου που αφορά τον Κανονισμό Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
10. Ορισμός εκπροσώπου για κλείσιμο λογαριασμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης, στην Τράπεζα Πειραιώς. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πταισματοδίκη Αμυνταίου, σύμφωνα με την αριθ. 73/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

13. Έγκριση της αριθ. 11/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με είσοδο – έξοδο γηπέδου επί αιτήσεως της Παυλίδης-Κοτζαφίλιου Α.Ε.. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
14. Έγκριση της αριθ. 12/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με είσοδο – έξοδο γηπέδου επί αιτήσεως της Δεληπέτη Σταύρου Α.Ε.Β.Ε..– Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
15. Έγκριση της αριθ. 13/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Τσίπα Αναστάσιου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

16. Έγκριση της αριθ. 14/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ηλιάδη Διονύσιου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
17. Έγκριση της αριθ. 15/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με την χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την εφαρμογή ή μη της προτεινόμενης ρυμοτομίας στο Ο.Τ 67 της πόλης του Αμυνταίου με αριθμό ΚΑΕΚ ιδιοκτησίας 470110601003 ιδιοκτησίας Τολούδη Φωτεινής. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
18. Έγκριση της αριθ. 16/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με την Τροποποίηση της αριθμ. 13/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ.. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση