Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας στις 08 Νοεμβρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Νοεμβρίου, 2023

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα γίνει την  Τετάρτη 08    Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, δια ζώσης, σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. ΑΙΤΗΜΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ως αυτόνομου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν. 5056/2023

Εισηγητής: Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ Αναστασία Πράπα.

 

 1. ΑΙΤΗΜΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας» με διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΕ», ως αυτόνομου ΝΠΙΔ σύμφωνα με την παρ. παρ. 1 του άρθρου 29 και του άρθρου 52 του Ν. 5056/2023.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

 

 1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαφόρων έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση προθεσμίας παρατάσεων εργασιών διαφόρων έργων

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. «Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Ενημέρωση ΔΣ για την διακοπή εργασιών του έργου Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας & Εργασίες αποκατάστασης στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, με τίτλο υλοποίηση και λειτουργία του κέντρου Δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών – Πράσινο Σημείο – Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Εορδαίας/ Υποδομές Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης», στο πλαίσιο των «Πιλοτικών Παρεμβάσεων για δράσεις προτεραιότητας και την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (ΣΔΚΟ)».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση 1ου πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., με τίτλο «Ανάπτυξη προγράμματος Πληρώνω Όσο Πετάω στο Δήμο Εορδαίας», στο πλαίσιο των «Πιλοτικών Παρεμβάσεων για δράσεις προτεραιότητας και την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (ΣΔΚΟ)».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Έγκριση 1ου Σταδίου εργασιών της μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Έγκριση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιο Λόφτσαλη.

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 (219,218, 224, 226 /2023 ΑΟΕ).

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Υποβολή αιτήματος για ανανέωση- επέκταση ενός (1) ακόμη έτους του Προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του Ο.Α.Ε.Δ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Αίτηση για παράταση της νομιμοποίησης του Δήμου Εορδαίας και του κληροδοτήματος Δ. Τσίρου – κοινότητα Βλάστης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τοποθέτηση υφιστάμενου πωλητή στην λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Άννα Καΐδου.

 

 1. Έγκριση αποφάσεων σχολικών επιτροπών.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος  Δ.Σ. Σχολικών επιτροπών  Αναστασία Πράπα,

 

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος ΔΣ της  ΔΕΠ Αναστασία Πράπα.

 1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΠ Αναστασία Πράπα.

 

                                                                                 Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

TAGGED: Δήμος Εορδαίας, Πολιτική, Πτολεμαΐδα,