Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλιου Αμυνταίου στις 17 Δεκεμβρίου

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 17 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

1. ΄Εγκριση Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
2. ΄Εγκριση Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης της ΔΗΚΕΑ προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

3. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2019.
4. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας ‘Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας’, με τίτλο ‘Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου’.
5. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας ‘Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», με τίτλο ‘Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Δήμου Αμυνταίου’

6. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Εύρυθμης Λειτουργίας Οικισμών του Δήμου Αμυνταίου.
7. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή Περιφράξεων, Αποκαταστάσεις και Διαμορφώσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.00,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

9. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος».
10. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – κρασπεδώσεις οδών και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου».
11. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Διαμορφώσεις – Αναβαθμίσεις – Συντηρήσεις παιδικών χαρών».
12. Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε καταναλωτή στην Δ.Κ Αμυνταίου
13. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.

14. Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών και επιχειρηματιών του Δήμου Αμυνταίου.
15. Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη Δήμου Αμυνταίου.
16. Αντικατάσταση μελών του Τοπικού Συμβουλίου Προσφύγων.
17. Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 350/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 361/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
20. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
21. ΄Εγκριση δαπανών.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση