Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 :

1. ΄Εγκριση τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών».
2. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης Bio-wastes at the Cross-Border Region – LESS-WASTE-II.
3. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου Ύδρευσης Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
5. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και στον Συνοικισμό Σωτήρα της Δ.Ε. Αμυνταίου.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας και στην Τ.Κ. Μανιακίου του Δήμου Αμυνταίου.
8. Συγκρότηση Επιτροπής Oριστικής Παραλαβής Έργα Εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου
9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Oριστικής Παραλαβής Διανοίξεις – Διαμορφώσεις -Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου
10. Απαγόρευση Στάσης-Στάθμευσης λόγω διενέργειας εμποροπανηγύρεως από την Δευτέρα 02/10/2017 έως τη Δευτέρα 09/10/2017 επί οδών της Δ.Κ. Αμυνταίου
11. Ενημέρωση και συζήτηση για τις Ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού ορυκτού στην Τ.Κ. Κέλλης.
12. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας επιτροπής εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.
13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμυνταίου κατά τη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.
14. ΄Εγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2016
15. ΄Εγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2016
16. Κατανομή πίστωσης ποσού 75.420,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
17. Παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Αμυνταίου λόγω παρέλευσης πενταετίας.
18. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα.
19. ΄Εγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 209/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
21. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
22. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση