Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 η λαική αγορά στην Φλώρινα

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Οκτωβρίου, 2023

Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας  

Ο  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπόψη:

Ø Το Ν. 4849/2021 ( ΦΕΚ Α΄ 207/5.11.2021) Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Ø Την  με αριθ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  122/2023    Τροποποίηση και  Εναρμόνιση του Κανονισμού λαϊκών αγορών Φλώρινας με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021(ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021) Ως προς το άρθρο 18 παρ. 1,12,13,14,15.          

  Ø Το Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους

Ø Το γεγονός ότι η αργία της  Απελευθέρωσης της Φλώρινας ημέρας Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2023 του Δήμου Φλώρινας συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας.

Ø Την με αριθ. 38/2023  Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους

  • Την αριθ. Πρωτ. 61759/2022 (ΦΕΚ 2312/Β΄/11-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας, κατά τις τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς  του Δήμου Φλώρινας της ημέρας Τετάρτης  λόγω αργίας  της  Απελευθέρωσης της Φλώρινας ημέρας Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2023  ,  θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023.

Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

TAGGED: Λαϊκή αγορά Φλώρινας, Φλώρινα,