Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας για την πρόσληψη συνολικά είκοσιτριών (23) ατόμων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Ανακοινώνει
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσιτριών (23) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και των μονάδων αυτού, Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Φλώρινας και Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Αμυνταίου Ν. Φλώρινας.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας θα καταθέσουν Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η λήψη της Βεβαίωσης και κατ’ εξαίρεση όπου λόγω των συνθηκών πoυ επικρατούν, εξ’ αιτίας του COVID-19, θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 (ν. 1599//1986), στην οποία θα δηλώνουν το Δήμο στον οποίο ανήκει η μόνιμη κατοικία τους και ότι έχουν επικοινωνήσει με τους Δήμο τους, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα και εντός του χρόνου που έχει οριστεί από τον αντίστοιχο Δήμο θα προσκομίσουν το εν λόγω δικαιολογητικό.

Επίσης θα δηλώνουν ότι: Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την έγκαιρη προσκόμισή της, αναγνωρίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση δεν αντικαθιστά τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για την τελική κρίση.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουν προβλεφθεί οι διαδικασίες (ηλεκτρονικά και δια ζώσης) από τους Δήμους και τα ΚΕΠ για τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΚΑΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση