Το Σάββατο 13 Μαρτίου η λαική αγορά στο Αμύνταιο λόγω αργείας

Μεταφορά ημέρας διενέργειας της Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου

Από τον Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται ότι, λόγω  της αργίας της Καθαράς Δευτέρας στις 15 Μαρτίου 2021 και προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών η ημέρα διενέργειας  της Λαϊκής Αγοράς  Αμυνταίου μεταφέρεται  στην ημέρα  Σάββατο 13 Μαρτίου 2021.

 

 Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

Θ Ε Μ Α : « Δραστηριοποίηση των πωλητών ( παραγωγών – επαγγελματιών διατροφικών – βιομηχανικών προϊόντων ) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου ».

 

Έχοντας υπ’ όψη :

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
 • Τις διατάξεις : α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα » ( Α΄ 90 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 ( Α΄ 104 ), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγουσα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού » ( Α΄ 42 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 » ( Α΄ 64 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76 ).
 • Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) : « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις ».
 • Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 • Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 ( δηλ. από 03.04.2020 ), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από την λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 ( Α΄171 ).
 • Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76 ), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι ( 6 ) μήνες από την έναρξη ισχύως του Ν. 4728/2020 ( ημερ. Έναρξης ισχύως 29.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 Ν. 4728/2020 ).
 • Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 10499/28-01-2021 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 ( Α΄ 171 ) στον Δήμο Αμυνταίου.
 • Τις με αριθμό 13 / 2021 & 34 / 2021 Αποφάσεις του Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου.
 • Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 14453/2021 (Φ.Ε.Κ. 895 τεύχος Β΄ /06-03-2021) Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:13805/2021 κοινής υπουργικής απόφασης« Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 04.03-2021 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη 16.03.2021 και ώρα 06:00 ».
 • Την υπ΄ αριθμ. 783/38/12-01-2021 ΑΔΑ: ΨΘ08ΩΨΛ-ΞΥΟ Απόφαση Δημάρχου : « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
 • Την από 28-01-2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των επαγγελματιών βιομηχανικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς στην οδό Τρύφωνα Χατζή.
 • Την αριθμ. πρωτ. 3135/284/05-03-2021 Απόφαση Δημάρχου : « Δραστηριοποίηση των πωλητών ( παραγωγών – επαγγελματιών διατροφικών – βιομηχανικών προϊόντων ) λαϊκής αγοράς και παράλληλης αγοράς του Δήμου Αμυνταίου ».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 1. Την συμμετοχή των δραστηριοποιούμενων πωλητών την 13.03.2021 ημέρα Σάββατο στην λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου, ως ακολούθως :

 

 • Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών προϊόντων στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
 • Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων που θα δραστηριοποιούνται στην λειτουργία της παράλληλης λαϊκής επί της οδού Τρύφωνα Χατζή.
 1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε ( 5 ) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα και οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις θέσεις στην επισυναπτόμενη κατάσταση για τη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη και της παράλληλης λαϊκής επί της οδού Τρύφωνα Χατζή της Δευτέρας του Δήμου Αμυνταίου.

 

 1. Υπενθυμίζεται την υποχρεωτική μάσκα και γαντιών για όλους ( πωλητές / καταναλωτές / κοινό ), την χρησιμοποίηση σκεύους με αντισηπτικό, να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την τήρηση της απόστασης ( 1,5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων όπως και την διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ( 5 ) ατόμων.

 

 1. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των παραπάνω οδηγιών της Πολιτικής προστασίας.

 

 1. Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

 1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την λαϊκή και ανάλογα με την διάθεση των πωλητών.

                                  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ  ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΔΗ )

Α/Α     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                               Θ Ε Σ Η

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ                           12
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΑΝΗΣ 88 / 89
 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 104 / 109
 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ        110 / 115
 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ 112 / 113
 6. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΚΤΣΗΣ   122 / 123
 7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 146 / 147
 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ 103Α
 9. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ   4
 10. ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΟΓΙΑΝΗΣ  1 /2
 11. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΙΑΝΗΣ                                9
 12. ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 106 / 107
 13. ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ                      218
 14. ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΑΝΤΣΗ 118 / 119
 15. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ                      125
 16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ 163 / 164
 17. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΔΗΣ Β΄
 18. ΠΑΝΔΩΡΑ ΣΟΛΑΚΗ Δ΄
 19. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ      ΣΤ ΄

                            Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι  ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΔΗ )

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑΣ 44 / 45
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ           55Α
 3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ                            52
 4. ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ      143
 5. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ 58
 6. ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ          67
 7. ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ       96 / 97
 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΪΟΣ             94 / 95
 9. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ 86
 10. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 84
 11. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΤΣΟΥ   227
 12. ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 222
 13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗΣ      17
 14. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ 19
 15. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΤΡΑΤΖΑ 125Α
 16. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΙΤΟΣ          24
 17. ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ            26
 18. ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΓΙΟΛΑΝ      23 /  121
 19. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 160Α
 20. ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩΣΚΟΥ         161
 21. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΤΣΑΡΑ        205
 22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΙΝΟΥ             72
 23. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΤΚΑΣ                          211
 24. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ      172Α
 25. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3Α
 26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 151
 27. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ     54
 28. ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ          60
 29. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 247Α
 30. ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 128Α
 31. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 64
 32. ΑΝΝΑ ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ     74
 33. ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ   141
 34. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ            4Α
 35. ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ                     78
 36. ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΣΗΣ 80
 37. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  92
 38. ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ          1Α
 39. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΑΖΙΔΗΣ 52Α
 40. ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΠΠΑ                         116 / 121
 41. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ 151Α
 42. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 46 / 47
 43. ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ        214 / 215
 44. ΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΙΔΥΜΟΥ                               226
 45. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ             208
 46. ΦΑΝΗ ΚΩΤΣΟΥ          212
 47. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ     2Α
 48. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡΒΙΝΗΣ     150Β
 49. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ        Ζ΄
 50. ΤΡΥΦΩΝ ΣΗΜΑΔΗΣ                                 Θ΄

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΛΑΪΚΗ ( ΟΔΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ ΧΑΤΖΗ )

Α / Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                     Θ Ε Σ Η

 1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 43
 2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ              22
 3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                28
 4. ΔΑΝΑΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ 20
 5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ           41
 6. ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ           42
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΟΣ                    30
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ             1
 9. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΣΙΟΥ – ΚΑΖΑΚΟΥ         24
 10. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΟΥ       19
 11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΣ         3
 12. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΕΑΝΙΔΗΣ        21
 13. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΑΪΛΙΔΗΣ           38
 14. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΕΣΙΟΥ          10
 15. ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΙΤΗ             2
 16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΡΙΝΤΣΗΣ        37
 17. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ          39
 18. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ          40
 19. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΚΗΣ          5
 20. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ       32
 21. ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ    44
 22. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΛΑΣ      29
 23. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΗΠΤΕΡΙΔΟΥ          16
 24. ΑΡΜΕΝΙΟΣ ΞΗΠΤΕΡΙΔΗΣ          17
 25. ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ          18
 26. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΙΑΚΑ            26
 27. ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ          36
 28. ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΡΗΓΑ        11
 29. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΓΚΟΣ         9
 30. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ 31
 • ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΛΑΣ 34
 • ΛΙΑΝΑ ΑΥΓΙΤΟΒΑ 27
 • ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 12
 1. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 25
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΡΠΚΟΣ 4
 3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΗΡΕΪΔΗΣ 7
 4. ΜΑΡΙΑ ΔΩΡΙΚΙΔΟΥ 15
 5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 23
 6. ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΥ 8
 7. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 14
 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 13
 9. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΓΙΟΥΔΗ 33
 10. ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΠΑΣ 6
 11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ 35

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

                                                                                                                                         ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ

 

 

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση