Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ξεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων για επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία, στο loipoepikouriko.moh.gov.gr. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτεί έως και τις 15 Μαρτίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΚΥΑ προβλέπεται η έγκριση για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας) οι Δ.Υ.ΠΕ, το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και εάν περιγράφονται στους οργανισμούς, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ, ως εξής:

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Στο ενδεχόμενο που κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο υποψηφίων, δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φορέων, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η διάρκεια των καταλόγων που θα προκύψουν, θα είναι μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου, τις θέσεις κατά σειρά προτίμησης, των φορέων στους οποίους επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη συνολική του βαθμολογία όπως αυτή έχει προκύψει από τη μοριοδότηση των προσόντων του.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr και συνοδεύεται από οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.

Η είσοδος στο διαδικτυακό τόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους και τη σειρά προτίμησης φορέα σε λίστα, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Ο ΕΟΠΥΥ συμμετέχει στη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, αναζητώντας 120 άτομα.

Πάνω από τις μισές θέσεις αφορούν σε φαρμακοποιούς. Με απόφαση του προέδρου του Οργανισμού Β. Πλαγιαννάκου προσδιορίζεται ο αριθμός, οι ειδικότητες αλλά και η κατανομή των θέσεων, και γίνεται λόγος για κάλυψη επιτακτικών αναγκών οι οποίες έχουν προκύψει στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΠΥ λόγω αποχώρησης, συνταξιοδότησης, θανάτου.

Πάνω από το 50% των θέσεων αφορά σε φαρμακοποιούς:

6 Π.Ε. Φαρμακοποιών στη Διεύθυνση Φαρμάκου της Κεντρικής Υπηρεσίας
20 Π.Ε. Φαρμακοποιών στη Διεύθυνση Φαρμάκου της Κεντρικής Υπηρεσίας -ΤΕΕΣ Ταύρος
36 Π.Ε. Φαρμακοποιών στα ΠΕΔΙ της χώρας
9 ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου σε ΠΕΔΙ
Οι υπόλοιπες θέσεις αφορούν σε 24 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στην Κεντρική Υπηρεσία και τα ΠΕΔΙ, καθώς και 10 Διοικητικού -Λογιστικού, ενώ ο ΕΟΠΥΥ ζητάει δύο άτομα για προσωπικό ασφαλείας, έναν οδηγό και 2 ΥΕ Εργατών.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση