Υπεγράφει σύμβαση έργου οδοποιίας από τον Δήμαρχο Αμυνταίου κ.Άνθιμο Μπιτάκη.

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 485.000€, προέβη παρουσία της αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ.Άνθιμος Μπιτάκης.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση της βατότητας και των κυκλοφοριακών συνθηκών υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε καλλιεργούμενα γεωτεμάχια και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, που βρίσκονται εντός της Δ.Ε. Αμυνταίου.

Πιο συγκεκριμένα, τα υπό μελέτη οδικά τμήματα Οδός 1Α, Οδός 1Β, Οδός 2Α και Οδός 2Β (όπως φαίνονται στο Σχήμα 1) πρόκειται να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία σύνδεσης με οδούς μεγαλύτερης λειτουργικής βαθμίδας και να διευκολύνουν την προσπέλαση αυτών από τους ιδιοκτήτες των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μεταφορείς και τυχόν διερχόμενους.

ΣΧΕΔΙΟ 1: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης  (Google  Earth),  όπου εμφαίνονται με κόκκινο και πορτοκαλί  χρώμα  τα  υπό μελέτη  οδικά  τμήματα  (το  σχήμα  είναι άνευ κλίμακας).

υπογραφη συμβασης δημος Αμύνταιου

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014- 2020), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α. και την Εθνική Δαπάνη.

μπιτακης υπογραφη (custom)

TAGGED: Αμύνταιο,