Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια υπόγειων κάδων στον Δήμο Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Ιουλίου, 2023

Ο Δήμος Πρεσπών διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή συστημάτων υπόγειων κάδων για την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων και ανακύκλώσιμων υλικών
καθώς και γερανού για την αποκομιδή τους. Ο διαγωνισμός, με συνολικό προϋπολογισμό 162.548,39€ ευρώ, έχει αναρτηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών του
ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Αυγούστου 2023.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 8 συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών χωρητικότητας 3 κυβικών
το καθένα καθώς και προμήθεια υδραυλικού γερανού και τοποθέτησή του σε απορριμματοφόρο του Δήμου.

Τα συστήματα υπόγειας προσωρινής αποθήκευσης έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με τους υπέργειους κάδους που σήμερα χρησιμοποιούνται και αυτά είναι η πολύ
μεγαλύτερη χωρητικότητα, καθώς και η απουσία οσμών και οπτικής όχλησης. Επιπροσθέτως τα υπόγεια συστήματα είναι απολύτως μη προσβάσιμα στην πανίδα της περιοχής
με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ασφάλεια του δημόσιου χώρου και του αστικού εξοπλισμού.

Τα συστήματα υπόγειων κάδων θα τοποθετηθούν με βάση την εγκεκριμένη μελέτη στους δύο παραδοσιακούς οικισμούς του Δήμου Πρεσπών, Ψαράδες και Άγιο Γερμανό.
Πρόκειται για την πρώτη προμήθεια σχετικών συστημάτων στον Δήμο Πρεσπών. Αντίστοιχη πρόταση για διπλάσιο αριθμό υπόγειων κάδων έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα
Αντώνης Τρίτσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών ή τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Όλες οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Η δράση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020, Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο.

φωτογραφία αρχείου
TAGGED: Πρέσπες,